10 февруари, е последният ден за прием на заявления за усвояване на квота калкан за 2021 г., информират от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Критериите за допустимост на риболовните кораби за участие в усвояването на националната квота калкан през тазигодина са определени със заповед от 4 февруари на изпълнителния директор на ИАРА Галин Николов.

С оглед на своевременната оценка и разпределение на индивидуалните квоти от ИАРА приканват желаещите да подадат своите заявления до изпълнителния директор на ИАРА на адрес: град Бургас, ул. "Княз Александър Батенберг" № 1, не по-късно от 10 февруари.

Заявленията, регистрирани в ИАРА след тази дата, няма да бъдат взимани предвид. Заявлението за участие и разпределяне на квота калкан през 2021 г. може да изтеглите от електронната страница на ИАРА, съобщава Радио Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.