Движението на моторни превозни средства ще бъде временно спряно от 8 часа тази сутрин поради провеждането на официално събитие. Ограничението ще е за отсечката от кръстовището на ул. "Преслав" с ул. "Сан Стефано" до кръговото кръстовище на жп гарата. Екипи на Военна полиция и КАТ ще регулират движението в района, съобщиха  от КАТ.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.