ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги предостави на своя клиент DHL Express България удостоверение за 100% зелена енергия. Специалният плакет, гарантиращ използването на електроенергия, произведена изцяло от възобновяеми източници, беше връчен на Антон Димитров, директор „Оперативна мрежа за България“ в DHL Express от Веселина Диканчева, търговски директор в ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги и Нели Николовска, мениджър продажби на ключови клиенти.

DHL е водещият глобален бранд в логистичната индустрия, който свързва хората и бизнеса в над 220 страни и територии по света, като дава възможност за осъществяване на устойчив търговски стокообмен в глобален мащаб. Като социално-отговорна компания и в съответствие с глобалната мисия на Deutsche Post DHL Group за намаляване на вредните емисии от логистичната дейност на групата до нула до 2050 г., българското представителство на логистичния гигант е предприело редица действия за постигането на тази цел.

„Зеленото бъдеще за нас е кауза. Сред стъпките, които сме реализирали в тази посока, са поетапна подмяна на автопарка с електрически автомобили, добавяне на най-висок клас енергоспестяващи самолети, инвестиции в разработването на различни иновации, доставка с карго велосипеди, ежегодно засаждане на дървета, използване на рециклируеми опаковки.

В лицето на нашия доставчик ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги открихме доверен партньор в осъществяването на зелената идея. С негово съдействие DHL Express България вече извършва своята дейност, ползвайки 100% зелена енергия, с което ще продължим да оставяме своята следа за едно по-чисто и екологично бъдеще за нашата планета“, сподели г-н Димитров.

 

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги насърчава производството и търговията с електроенергия, генерирана по екологичен начин. Компанията беше първият доставчик на електроенергия у нас, който стартира издаването на удостоверения за зелена енергия, които се базират на гаранции за произход, издадени от Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Само през тази година десетки клиенти на енергийния търговец се сдобиха със специалния документ, който удостоверява, че продадената електрическа енергия е произведена изцяло от възобновяеми източници.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.