Поради ремонт на пожарен хидрант, без вода днес са абонатите на с.Кипра от 08:00 до около 13:30 часа, съобщават от ВиК-Варна.

Ограничено е водоподаването и в част от местност Евксиноград от 08,30 часа до около 17 часа.

Без вода днес са и абонатите около ул."Мир" във Варна - от 10 часа до около 17 часа.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.