Общинските детски ясли и градини имат в готовност да отворят и да приемат деца още в понеделник - 14 декември, ако има нова заповед на министъра.

Според действащата в момента, те остават затворени до 21.12.2020 г., съобщиха от дирекция "Образование и младежки дейности" в община Варна.

Директорите извършват уведомяване на родителите и проучват броя деца, които ще посещават градини от понеделник, за да се даде заявка за храна през новата седмица. Изготвят се графици за работа на персонала по групи, прекратяват се отпуските, там където е необходимо. Сградите ще бъдат подготвени за работа при зимни условия.

От дирекцията обръщат внимание, че родители, които до четвъртък (10.12.2020 г.) заявят желание за посещение на детска градина на 14 ноември, но детето не се яви на този ден, ще трябва да заплатят хранодена. Постъпването на децата се извършва чрез подписана от родителите декларация, че малчуганите не са били в контакт със заразно болни.

След отварянето на всички ясли и градини децата на медиците от първа линия за борба с коронавируса, които в момента са настанени в ДГ№17 „Д- р П. Берон“, ще се върнат в градините, които са посещавали, съобщава "Live.Varna.bg".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.