Таксите за посещение на детски градини в град Бяла и филиала в село Попович отпадат с решение на Общински съвет от 18 февруари 2021 година. Решението стана факт след анализ и предложение от страна на кмета на Община Бяла и ще обхване всички деца, които посещават детските заведения.

„Радвам се, че Общинският съвет се съгласи с това предложение. В настоящата трудна икономическа ситуация по този начин Община Бяла ще подпомогне младите семейства, чиито деца посещават детските градини и ще се осигури равен достъп на всички деца до образователната система. Надявам се по този начин да увеличим обхвата на децата, които посещават детските градини“ споделя кмета на Община Бяла – инж. Пеньо Ненов.

Образованието на децата е основен приоритет за община Бяла. Както е известно в края на 2020 година общината получи одобрение на проектно предложение за разширяване на детската градина в Бяла, с изграждане на допълнителна пристройка и обновяване на част от материалната база и двора на детското заведение.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.