Детската градина "Васил Левски", намираща се в село Ветрино, успешно кандидатства по национална програма "Хубаво е в детската градина“ и спечели проект за закупуване на комплекти Lego, с които децата от 4-7 годишна възраст вече работят. Това стана ясно от пост на нейния директор Димитричка Драгоева във Фейсбук, съобщи Агенция „Фокус”.

Стойността на проекта е 3988 лв. и дава възможност децата да развиват социално-емоционалните си компетентности.

Детска градина "Васил Левски" приоритетно работи за по-пълноценно внедряване на STEM подход, свързаност между образователните направления и внедряване на иновативни модели за изграждане на учеща общност, чрез преживяване.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.