"Десет нови паралелки в училищата "Стоян Михайловски" и "Патриарх Евтимий" са преминали на дистанционно обучение заради положителни проби на учители в тях". Това съобщи Венцеслава Генова - началник на Регионалното управление по образование във Варна:

В ОУ "Стоян Михайловски" има положителни проби на двама учители. Единият от тях к е влизал във всичките паралелки от начален етап. Паралелките от днес , общо 9, по препоръка на РЗИ Варна, са в карантина Сградата е преминала през дезинфекция. От ОУ "Патриарх Евтимий" има един учител с положителна проба и паралелката от първи клас в която е преподавал също минава в обучение в електронна среда.

И директорите на детски градини и училища и РУО изпълняваме предписанията на медицинските власти, които са експертни решения

Остават в карантина две паралелки в Основно училище "Ангел Кънчев" ,една паралелка в начално училище "Васил Левски", една в основно училище "Христо Ботев" и една в Четвърта езикова гимназия. Днес ще бъдат тествани всички учители и персонала в основно училище "Христо Ботев" и учителите в "Стоян Михайловски". Според алгоритъма, възприет във Варна, всяка сутрин в 9.30 с РЗИ и РУО се обобщава информацията за евентуални нови случаи на заразени от предния ден, тя се изпраща на Министерството на образованието и науката, съобщи Радио Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.