За празника на Варна – 15-ти август, Народната астрономическа обсерватория и Планетариум „Н. Коперник“ организира „Ден на отворените врати“. Програмата включва няколко прояви:

Демонстрации на звездното небе в залата на планетариума - за посетителите ще се покажат три 30-минутни демонстрации на летните съзвездия, легендите за митичните герои, които тези съзвездия изобразяват, видимите движения на небесните светила и ориентирането по звездното небе.

Представленията са съответно от 15:00 – 15:30 ч.; представление от 16:30 – 17:00 ч.; представление: 18:00 – 18:30 ч. Място на провеждане -звездната зала. Предвид противоепидемиологичните мерки, за всяко от представленията в залата на планетариума ще се допускат не повече от 40 души, като задължително трябва да спазва дистанция от 1.5 м.

Станете астрономи любители – от 15 ч. до 20 ч.

Ученици, обучаващи се в курсовете по астрономия, ще покажат как се работи с подвижна звездна карта и как се насочва и фокусира телескоп. За желаещите ще има и астрономически кръстословици с награди. Ще бъдат показани експонатите от изложба, а посетителите ще имат възможността да се срещнат и да разговарят с медалисти от Националната и Международната олимпиада по астрономия, с ученици, занимаващи се с наблюдения на метеори, променливи звезди, астрофотография.

Ще могат да се видят презентации за наблюдателни експедиции и школи, за астрономически конференции, за образователните проекти, конкурси и състезания в страната и чужбина, в които участват кръжочниците. Място на провеждане – експозиционната площ около звездната зала.

Наблюдения с телескоп – от 15 ч. до 16 ч.

Наблюдение на Слънцето – проектиране на слънчевото изображение върху хартиен екран, наблюдение на протуберанси с телескоп през филтър. Място на провеждане – пред обсерваторията. 20:30 – 22 ч. – Наблюдение с телескоп на Юпитер с Галилеевите спътници, Сатурн с неговите пръстени, някои двойни звезди и звездни купове. Място на провеждане - стълбищната площадка пред входа на централния плаж. Наблюденията ще се проведат само при ясно време. Всички прояви са с вход свободен.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.