На 16 април - Ден на Българската конституция и професионален празник на юристите, Варненският окръжен съд ще проведе "Ден на отворените врати".

В рамките на тази традиционна инициатива, и под надслов "Съдът отблизо", ще бъдат посрещнати ученици от СУ по хуманитарни науки и изкуства "К. Преславски" - Варна, 11 клас, специалност „Съдебна администрация“.

В 11:00ч. в залата на Гражданско отделение, учениците ще бъдат посрещнати в Окръжен съд – Варна от председателят на съда съдия Марин Маринов и ще представят симулиран съдебен процес по наказателно дело за пътно-транспортно произшествие, завършило със смърт.

Техни ментори в подготовката, продължила няколко седмици, бе наказателния съдия от Варненския окръжен съд – Румяна Петрова, както и Албена Ковачева – техен преподавател по „Право“ в гимназията. По време на посещението учениците ще имат възможност да разгледат съдебната палата и да научат повече за работата на съдебните служители. СУ по хуманитарни науки и изкуства "К. Преславски" - Варна е един от партньорите на Окръжен съд – Варна в образователната програма "Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.