Ден на курсантското управление ще се проведе във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ на 28.05.2021 г. Ритуалът е част от традициите на Морско училище и датира от 1967 г., а тази година се провежда за трети път, след възобновяването му през 2019-а г.

Ще бъде проведена церемония по предаването на властта, след което випускниците заемат дубльорски позиции на ръководните длъжности във флотската Алма матер.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.