От 1 септември край Никоалевка деца от селото ще издигнат палатков лагер и заедно със свои съученици от Варна ще се обучават как да запазят чиста околната среда и по какъв начин да използват ефективно природните ресурси. Защото част от тях са алтернативни енергийни източници - използване на слънцето и вятъра, а гората като източник на биоенергия.

Красимира Аскерова от сдружение “ГЕУМ” съобщи, че изграждането на палатковия лагер и обучението на децата се осъществява по проект, финансиран от община Варна, в размер на 7 944,00 лв. и е в партньорство с кметство с. Николаевка.

“В проекта е заложено широко популяризиране на идеята, свързана с опазване на околната среда, зелената политика на Европа и прилагане на европейските добри практики в страната”, допълни Красимира Аскерова. И уточни, че целта е да се привлече вниманието на подрастващите към проблемите на околната среда. А въвличайки ги в различни прояви децата ще получат отговори на редица важни житейски въпроси.

Обучението им предвижда занимания, свързани с използване на билките в природната медицина, алтернативни енергийни източници и умение за изграждане на бивак. Сръчните им ръце ще изработват макети на соларни съоръжения и такива за пречистване на вода.

Децата ще се научат как да оцелеят в природата. Ще имат време за походи, за събиране на билки. А нощно време, поглеждайки нагоре към звездите ще започнат да различават някои съзвездия, за да могат да се ориентират по тях.

В лагера децата ще научат още правилата на поведение при земетресение, пожар и наводнение, определяне на посоките по карта и звездите, работа с компас, та дори и да играят право хоро.

Неизменно участниците ще се запознаят с историята на населеното място, ще посетят музея, читалището, първото училище във Варненско и местната църква. А накрая ще им бъдат раздадени сертификати за преминато обучение.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.