Общото събрание на съдиите при Административен съд – Варна, на което бе представен и обсъден Доклад на Председателя за дейността на съда през 2020 год., се проведе днес, чрез използването на сървър за видеоконферентни връзки.

В доклада си Председателят на съда – съдия Елена Янакиева отбелязва, че ситуацията, в която всички бяхме поставени през 2020 г., е извън познатата в живота на всеки един от нас. За първи път се отчита дейност за годишен период, преминал почти изцяло в условията на пандемия.

За първи път на всички ръководители на съдебни органи се наложи да установяват организация на работния процес, ограничени от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, актове на Министерския съвет за обявяване на извънредна епидемична обстановка и последващите ги такива за удължаване на срока й и произтичащите от тях, въведени със заповеди на здравния министър, временни противоепидемични мерки на територията на Република България.

Добра организация на работата, недопускане на масово отлагане на съдебни заседания, което да наруши достъпа на страните до процес, се отчете в доклада. Съдии и служители работиха на разположение, като работният процес не бе прекъсван. Отчете се, че все повече съдии използват възможността за провеждане на открити заседания чрез видеоконферентна връзка, особено с ищци-лишени от свобода, благодарение на оборудването на съдебна зала с необходимата техника.

В доклада се отчита, че от разгледаните през периода 3660 бр. дела са свършени общо 2949 бр. дела или 80,57% от делата. „Този показател е основание да се даде отлична оценка за работата на магистратите през отчетния период по отношение броя на свършените дела, като се имат предвид условията, в които те осъществяваха задълженията си, които предполагаха работа от разстояние.

Той показва, че съдиите са предприели мерки и са използвали всички процесуални способи за адекватна на периода ангажираност, както и дисциплиниране на страните, за приключване на висок процент от разгледаните дела, въпреки че работата им бе съпътствана от редица неудобства, а именно ограничен достъп до сградата на съда, където обичайно осъществяват съдопроизводствените действия. В обобщение, по отношение на свършените дела намирам, че следва да се даде отлична оценка за работата на всички съдии, съответно да запазят добрата организация на работа с оглед поддържане и надграждане на добрите резултати по отношение срочността на разглеждане и приключване“ - се казва в отчетния доклад.

През 2020 г. решени по същество са 2277 дела. От тях изготвени в 1 м. срок са 1956 съдебни акта или 85,9% от всички. Председателят на съда отбеляза, че установената положителна тенденция за намаляване броя на несвършените първоинстанционни дела, доказва още веднъж проявената отговорност и висок професионализъм на съдиите в Административен съд – Варна.

В доклада се отчита намаляване на постъпилите през 2020 г. в съда общ бр. дела в сравнение с 2019 г., като през 2020 г. са постъпили в съда общо 2900 бр. дела, които са с 677 бр. по-малко от постъпилите през 2019 г. – 3577 бр. дела или 18,93% по-малко от 2019 г. Постъпилите първоинстанционни дела са 1790 бр., а постъпилите касационни дела - 1110 бр., като в сравнение с 2019 г. в съда са постъпили 350 бр. първоинстанционни дела по-малко и 327 бр. касационни дела по-малко (през 2019 г. - 2140 бр. първоинстанционни и 1437 касационни дела). Разгледани през отчетния период са общо 3660 броя дела, които са със 785 бр. по-малко от разгледаните през 2019 г. – 4445 дела.

През 2020 г. са разгледани със 17,66% по-малко дела от 2019 г. През 2020 г. се наблюдава значително увеличение най-вече при делата по КСО и ЗСП, както и делата, образувани по жалби срещу заповеди за налагане на принудителни административни мерки от органите на ТД на НАП Варна и ОД на МВР-Варна. В началото на отчетния период в Административен съд – Варна са останали несвършени общо 760 броя дела.

През този отчетен период броят на несвършените дела е намалял със 108 в сравнение с 2019 г. В доклада се отчита още, че и през 2020 год. Административен съд – Варна продължава да е един от малкото съдилища в страната, които на практика хармонизират българското правораздаване, прилагайки пряко европейските правни норми и чрез отправяне на допустими и мотивирани преюдициални запитвания до Съда на Европейския съюз в

Люксембург.
Председателят на съда отчете постигната средна натовареност на годишна база за всеки съдия и подчерта, че това създава оптимална възможност за извършване на служебните задължения и предоставя възможност на съдиите да отделят време с цел да повишат правната си квалификация, с оглед постоянно изменящата се регламентация.

На необходимостта да продължи процесът по надграждане и затвърждаване на всички констатирани добри практики и през 2021 г., акцентира съдия Янакиева. „Отчитането на добри резултати за срочност, качество, прозрачност и предвидимост в правораздавателната дейност на Административен съд – Варна е производно най-вече на изградената в годините съдийска самодисциплина, но и ще допринесе за повишаване на общественото доверие както към нашия съд, така и към административното правосъдие в страната“ – се казва в доклада.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.