Държавите от Европейския съюз днес подписаха споразумение за доброволно намаляване на потреблението на природен газ с 15%, съобщава БНР. Целта на мярката е да се направят икономии още преди зимата, за да са готови държавите-членки за пълно спиране на подаването на доставките от Русия. В понеделник Москва оряза количествата по „Северен поток“ за Германия до едва 20% от капацитета на тръбата.

Съветът на Европа също така предвижда механизъм за предупреждение, който ще се задейства при сериозна заплаха за стабилността на доставките - в този случай ограничаването на потреблението ще стане задължително.

„ЕС е единен и солидарен. Днешното решение ясно показа, че държавите членки ще се противопоставят на всеки опит на Русия да раздели ЕС, като използва енергийните доставки като оръжие. Приемането на предложението за рекордно кратко време несъмнено укрепи нашата обща енергийна сигурност. Спестяването на газ сега ще подобри готовността. Зимата ще бъде много по-евтина и по-лесна за гражданите и индустрията на ЕС“, коментира Йозеф Сикела, чешкият министър на индустрията и търговията.

Държавите членки се съгласиха да намалят доброволно потреблението на газ с 15% в периода между 1 август 2022 г. и 31 март 2023 г. в сравнение със средната си консумация през последните пет години. Отделните правителства сами ще изберат начина, по който да осъществят тази редукция на подаването към индустрията и домакинствата.

Съветът обаче одобри и някои изключения и възможности за искане на дерогация от задължителната цел за намаление, за да се отразят специфичните ситуации на отделните държави членки и да се гарантира, че мерките за повишаване на сигурността на доставките в ЕС ще са ефективни, посочи economic.bg.

Например държави членки, които не са взаимосвързани с газовите мрежи на други държави членки, са освободени от задължителните намаления на газа, тъй като не биха могли да освободят значителни количества газ от тръбопроводи в полза на други държави членки. Държавите членки, чиито електрически мрежи не са синхронизирани с европейската електроенергийна система и са силно зависими от газ за производство на ток, също са освободени от задължително ограничаване на природен газ, за да се избегне рискът от криза в доставките на електроенергия.

Държавите членки могат да поискат дерогация, за да адаптират задълженията си за намаляване на търсенето, ако имат ограничени междусистемни връзки с други държави членки.

Държавите членки могат също така да поискат дерогация, ако са надхвърлили целите си за пълнене на хранилищата за газ, ако са силно зависими от газа като суровина за критични индустрии или ако тяхното потребление се е увеличило с най-малко 8% през последната година в сравнение със средното от последните пет години.

Когато определят националните мерки за намаляване на търсенето, държавите членки ще трябва да осигурят все пак защита на домакинствата и основни услуги за функционирането на обществото, като критични обекти, здравеопазване и отбрана. Възможните мерки включват намаляване на потреблението на газ в електроенергийния сектор, мерки за насърчаване на смяна на горива в промишлеността, национални кампании за повишаване на осведомеността, целеви задължения за намаляване на отоплението и охлаждането и пазарни мерки, като например търгове между компании.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.