Държавен куклен театър - Варна, ОТМЕНЯ представленията си от програмата за м. март на 13-ти, 14-ти, 20-ти и 21-ви - тази и следващата събота и неделя. Причината е в решението на Областния кризисен щаб за борба с коронавируса за преустановяване на всички културни прояви за две седмици - до 26-ти март.

Закупените вече билети ще важат за следващи представления, след презаверка на касата на Кукления театър, ул. "Драгоман" № 4. За допълнителна информация - тел. 0888 123 604. Бъдете здрави!

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.