На заседанието си на 26 ноември т.г. Министерският съвет реши да прехвърли безвъзмездно на община Долни чифлик правото на собственост върху имот - частна държавна собственост, намиращ се в с. Шкорпиловци, местност До обора. Имотът представлява поземлен имот с площ 4658 кв. м и ще се използва за разширяване на съществуващия гробищен парк на с. Шкорпиловци. Разширяването на гробището бе поето като ангажимент от кмета на общината Красимира Анастасова пред жителите на селото. Процедурата за прехвърлянето на имота от държавен в общински бе задвижена още в началото на 2020 г. На 24 септември т.г. Общинският съвет взе решение да поиска необходимия парцел от държавата. Според решението на кабинета, подписано от министър-председателя Бойко Борисов, прехвърлянето на собствеността върху имота от държавата на общината трябва да стане в едномесечен срок. Сега вече цялата документация е при областния управител на област Варна Стоян Пасев, който трябва да сключи договор с кмета на община Долни чифлик за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имота.
Губернаторът трябва да включи в договора клауза за забрана за извършване на разпоредителни действия с имота по т. 1 освен в случаите, предвидени в Закона за държавната собственост и да разработи механизъм за контрол, чрез който да осъществява периодични проверки за изпълнение на предвиденото ограничение и за спазването на правилата в областта на държавните помощи. Кметът на община Долни чифлик Красимира Анастасова трябва да състави акт за публична общинска собственост за имота, предвиден за разширяване на гробищния парк на с. Шкорпиловци.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.