На официална церемония тази седмица Димо Димов, като представляващ Община Провадия и министъра на регионалното развитие и благоустройството Виолета Коритарова, представляващ МРРБ, подписаха споразумение, с което Община Провадия получи финансиране за два важни проекта на обща стойност 13 658 800 лв.

- Размерът на полученото финансиране е близо седем пъти по-голям от ежегодната субсидия от 2 030 000 лв. за основни ремонти на Община Провадия!

- Основен ремонт на път VAR 1211 – започващ от път III-208 на север от гр. Провадия – Петров дол – граница с община Ветрино на стойност 7 965 000 лв.

- Основен ремонт на път VAR 2217 – отсечката започваща от път III-731 Черноок – Градинарово и преминаваща през с. Славейково на стойност 5 693 800 лв.
И двата проекта включват в обхвата си преминаване през населените места и предвиждат основен ремонт и изграждане на съпътстваща инфраструктура като тротоари, канавки, мантинели и др.

- Община Провадия е готова за стартиране на процедурите и ремонтите ще започнат в близките няколко месеца.

- Междувременно в бюджета за тази година са предвидени проектиране на всички останали общински пътища и скоро ще има проектна готовност и за тях.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.