Цената на таксиметровите услуги ще поскъпне с 1 лев, съобщи министърът на транспорта Росен Желязков в интервю за Нова телевизия.

„Миналата седмица се срещнах с представителните браншови организации в таксиметровия бранш. Изпратихме им последния вариант на Наредба 34. Там едно е основното искане и то е за преодоляване на последиците от намаления пътникопоток – става въпрос за първоначалната такса. Предложението, което първоначално бяхме публикували за обществено обсъждане, беше първоначалната такса да бъде от 2 до 3 пъти размера на долния праг от тарифата, определена от съответните Общински съвети на населените места – каза Желязков. – Мисля, че ще намерим разбирателство с таксиметровия бранш в тази посока. Това ще доведе, може би, до поскъпване на цената на таксиметровия превоз с около лев, като крайна сума. Мисля, че след седем години липса на каквито и да е промени, дължим това на колегите от таксиметровия бранш. А дали такситата да могат да се движат в бус лентите, е от компетенцията на Общинските съвети, така че те ще решат по този въпрос“.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.