Започва укрепването на брега от нос Свети Атанас до къмпинг "Луна" в град Бяла, Варненска област. В района има три активни свлачища. Брегът е стръмен и абразията също отнема от сушата, съобщава БНТ.

"Проектът за укрепването ще се реализира на два етапа. За първия - държавата отпуска 30 милиона лева. Той ще обхваща 700 метра в района от нос Свети Атанас, за да може да се покрие и новообразуваното свлачище. Така ще се защитят три основни свлачища, за да се спре абразионния процес." Това каза инж. Пеньо Ненов, кмет на община Бяла.

След приключването и на втория етап, брегоукрепителното съоръжение ще обхване крайбрежието на Бяла в зоната на пристанището и ще защити вече изградената инфраструктура.

Последното свлачище е регистрирано преди две години, когато част от брега се откъсва и потъва в морето. Изграждането на бреговата стена ще допринесе за развитието на икономиката и туризма в морския град. Строителните работи се очаква да започнат през септември. Сега тече процедура по избор на фирма - изпълнител.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.