Нова благотворителната инициатива на Асоциацията на прокурорите и Камарата на следователите в България и подкрепена от прокурорите, следователите и съдебните служители в цялата страна. Тя е насочена към УМБАЛ „Св. Марина“ гр. Варна и включва нов автоматизиран апарат за извличане на кръвна плазма, необходима за лечение на тежки случаи на инфектирани с коронавирус.

Дарението ще бъде направено утре, сряда, 27.01.2021 г. във фоайето на болничното заведение.

Автоматизираното устройство е от най-ново поколение на германска компания. То осигурява лесно и бързо събиране на висококачествена плазма като тя е почти напълно пречистена от кръвни клетки.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.