Даряването на кръвна плазма във Варна вече може да се извършва и от хора изкарали вируса и доказани чрез антигенен тест. Новото правило е в сила от днес. Както и до момента, изкаралите вируса и регистрирани чрез PCR тест също могат да бъдат дарители.

Останалите изисквания се запазват.

• възраст 18-65 години;

• положителен резултат от PCR или антигенен тест от сертифицирана лаборатория; епикриза от болнично заведение или потвърдена диагноза от лекар (болничен лист от личен лекар)

• изминали са не по-малко от 40 дни след положителния резултат от PCR или антигенния тест;

• в момента се чувствате здрави и състоянието Ви не налага прием на медикаменти.

• без хронични заболявания (диабет, хипертония, автоимунни заболявания и други)

Ако желаете да дарите, трябва да запазите час за предварителни изследвания на тел. 0897 900 891 - г-жа Яна Василева, координатор на Кръвен център-Варна /Районен център по трансфузионна хематология/.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.