Десет мотивирани жени, които имат интерес в сектора на агрохраните, ще имат шанса да финансират своята бизнес идея като се включат в тазгодишното издание на програмата „Участие на жени в производството на селскостопански храни”/Empowering Women in Agrifood 2024 (EWA), съобщават от Областния информационен център-Варна. Тя се изпълнява от Европейския институт за иновации и технологии в храните - EIT Food, а Регионалната агенция за предприемачество и иновации - Варна /РАПИВ/ е съдействаща организация.

Целта на програмата EWA е да мотивира представители на ръководени от жени стартъпи в ранен етап на развитие и дами с бизнес идея в областта на селскостопанските продукти да засилят потенциала си, да получат необходимите знания, доверие и достъп до мрежи, за да започнат успешно устойчив бизнес и да го развият.

Участие в инициативата, която се провежда във Варна от РАПИВ, могат да вземат жени на възраст над 18 години, които живеят в България, имат бизнес идея или компания в областта на производството на агрохрани и/или съпътстващи дейности на територията на страната. При наличие на фирма, тя трябва да е до 3-годишна и да е получавала не повече от 60 000 евро частна или публична подкрепа до момента.

Десетте дами, участнички в програмата, в продължение на шест месеца ще имат възможност за менторство, обучения по специализирани тематики, включване в EWA Agrifood общност, участие в pitching събитие. Всяка от тях ще има шанса да впечатли журито и да спечели награда, за да финансира своята бизнес идея. За първо място тя е 10 000 евро, а за второ - 5000 евро. Всички одобрени участнички ще получат финансова подкрепа в размер на 1000 евро за покриване на разходи по включване в събитията.

Участието в програмата е на български език и е безплатно за одобрените дами. Крайният срок за кандидатстване е 24.05.2024 г. на следния линк: https://www.f6s.com/ewa-2024-bulgaria-blgaria/apply.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.