До 10 януари 2021 г. гражданите и бизнесът могат да заявяват и получават електронни административни услуги чрез Единния портал на Държавна агенция “Електронно управление” - www.egov.bg,като подписват заявленията си безплатно с електронни подписи на БОРИКА АД и „Евротръст Технолъджис” АД.

СКЕП-ове на двете компании ще се ползват услуги на всички централни, областни, общински и специализирани администрации, които са достъпни на Порталачрез Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на е-услуги. Подписването на заявленията е без такса и може да се извършва в платформите на дружествата, съответноhttps://my.b-trust.bgиhttps://portal.evrotrust.com

От ДАЕУ призовават ползвателите на административни услуги да ги заявяват, заплащат и получават по електронен път чрезЕдинния портал, за да се ограничат контактите и струпването на хора на гишета в условията на въведените ограничителни мерки в страната.„Услугите за гражданите и бизнеса са приоритет на електронното управление.

С тази инициатива искаме да стимулираме и да улесним хората да бъдат активни участници в е-управлението“, заяви Атанас Темелков, председател на ДАЕУ. Той припомни, че за втори път тази година двете компании подкрепят сходна инициатива на агенцията, предоставяйки възможност за безплатно заявяване на е-услуги.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.