По делото е установено, че 62-годишният подсъдим на 24 октомври 2020 г., в землището на варненското село Шкорпиловци, чрез използване на пътни превозни средства – товарен автомобил и челен товарач, извършил добив на подземни богатства - пясък, без да има за това предоставена концесия по Закона за подземните богатства. Деянието представлява престъпление в отделен стопански отрасъл, наказуемо по чл.240а, ал. 3, т. 3 от Наказателния кодекс.

Към момента имуществените щети от деянието са възстановени. Подсъдимият е неосъждан. За конкретното престъпление, по силата на постигнато в съдебна зала споразумение между страните, което Районен съд – Варна одобри, му бе наложено наказание от 8 месеца лишаване от свобода, отложено с изпитателен срок от 3 години. В тежест на подсъдимия са и направените разноски по делото за над 500 лева.
Съдебният акт е окончателен.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.