Неправомерното свързване от частен имот към въздушната електроразпределителна мрежата за ниско напрежение е установено на 25 януари 2018 година, при планова проверка на служители от дружество „Електроразпределение-Север“ в населено място от община Долни Чифлик. 46-годишна жена обитавала със семейството си наследствената къща, но поради неплатени своевременно сметки, токът към имота бил спрян.

За да си осигури електричество за ежедневни нужди, посредством друго неустановено по делото лице, което фактически извършило незаконното включване към електроразпределителната мрежа, подсъдимата осъществила неправомерното присъединяване и създала условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия.

Деянието е наказуемо по чл. 234в, ал. 1 НК.

Подсъдимата е с чисто съдебно минало. С присъда, съдът й наложи наказание от 3 месеца лишаване от свобода, чието изтърпяване се отлага с изпитателен срок от 3 години.

Разноските по делото също са в нейна тежест. 15-дневен е срокът за обжалване на съдебния акт.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.