Варненският окръжен съд одобри споразумение, постигнато между Окръжна прокуратура- Варна и 21-годишния Рафи Р., с което той се признава за виновен, че вкарал в обръщение неистински парични знаци и извършил измама.

Рафи Р. е роден във Варна, с постоянен адрес в с. Попгруево, общ.Тервел, обл. Добрич, с основно образование, работи като шофьор, осъждан.

Пред съда той заяви, че признава вината си, съгласен е с постигнатото споразумение и се отказва от по-нататъшното разглеждане на делото по общия ред.

Страните по делото приеха за безспорно установено, че от 10.02.2020 г. до 16.04.2020 година във Варна, при условията на продължавано престъпление в хранителен магазин на ул. „Михаил Колони", прокарал в обръщение фалшиви пари. Неистински парични знаци били една банкнота с номинал 100 лева и една банкнота с номинал 50 лева.

Второто обвинение, по което Рафи Р. се признава за виновен е за измама. С цел да набави за себе си имотна облага, той възбудил в заблуждение продавач - консултант, с което причинил имуществена вреда на търговското дружество, собственик на магазина в размер на 150,00 лв.
Варненският окръжен съд, одобри споразумението, след като прецени, че същото не противоречи на закона и морала.

За извършеното престъпление 21-годишният Рафи прие да изтърпи наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 година и 1 месец при първоначален общ режим за вкарването в обръщение на фалшивите пари. За извършената измама наказанието му е 11 месеца затвор. От така определените наказания, Рафи Р. следва да изтърпи най- тежкото от тях – 1 година и 1 месец затвор при първоначален общ режим.

В 7-дневен срок подсъдимият следва да плати и направените по делото разноски в размер на 217, 54 лв. в полза на Държавата по сметка на ОД МВР - Варна.

Постановеният съдебен акт е окончателен, не подлежи на проверка от по-горна инстанция, като има последиците на влязла в сила присъда.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.