На 13.11.2020 г. състав на Окръжен съд Варна одобри споразумение между Окръжната прокуратура и защитата на подсъдим за държане с цел разпространение на наркотични вещества. На 03.04.2020 г. в гр. Варна бил задържан с притежание на наркотик 46-годишният Й. К. От него били иззети 12 пакетчета кокаин с общо тегло 2.72 грама, оценени на 598.40 лв.

В хода на неотложните следствени действия били намерени и иззети и значително количество пари в различни копюри, за които не е установен легален произход – общо 4340 лева, 955 щатски долара и 1500 евро.

Съдът одобри споразумение, с което на подсъдимия се налага наказание лишаване от свобода за срок от 1 година, 11 месеца и 11 дни, които той следва да изтърпи в затвор при първоначален общ режим.

Със споразумението се отнемат в полза на държавата гореупоменатите парични средства.

Одобреното споразумение има стойност на влязла в сила присъда.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.