Започнаха дейностите по рехабилитация на общински път VAR 1022 /I - 2, Девня - Граница общ. (Аксаково - Белослав) - Езерово - /III - 2008/ , в териториалния обхват на Община Белослав, съобщиха от местната администрация.

Пътната отсечка е с изключително транспортно-комуникационно значение. Тя се явява най-пряката пътна връзка, свързваща двете общини Белослав и Аксаково в област Варна. Приоритетна е за двете общини и е особено важна, както за жителите на населените места в Общините Белослав и Аксаково, работещите от двете общини Белослав и Аксаково, така и за всички останали преминаващи по този път, тъй като се намира между републиканските пътища III - 2008 и I-2, главни пътни артерии, обслужващи териториите на Община Белослав, Община Аксаково, Община Варна и Община Девня.

До този момент, технико-експлоатационното състояние на общинския път на територията на Община Белослав бе незадоволително. Асфалтовата настилка е в лошо състояние - компрометирана и с множество повреди - дупки, кръпки, пукнатини и деформации по пътната настилка, въпреки ежегодните частични рехабилитационни мероприятия, които Община Белослав е извършвала.

С финансиране от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, в най-кратки срокове пътната отсечка ще бъде изцяло рехабилитарана /на територията на Община Белослав/.

Към настоящия момент има възможност да се минава през пътната отсечка, но допълнително ще бъдете уведомени при неговото затваряне и въвеждане на временна организация на движението.

Стойността на обекта е 1 848 249, 61 лв. с вкл. ДДС.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.