Да можеш да купиш слънчева енергия от съседа си, предвижда предложена промяна в закона за енергетиката. Производителите на енергия настояват вече да могат да продават енергия с директен електропровод и през електропреносната мрежа не само на небитови, но и на битови клиенти. Българската соларна асоциация(БСА) е внесла мотивирано допълнение относно предложение на Електроенергийния системен оператор, отправено между първо и второ гласуване на Закон за енергетиката, съобщиха от асоциацията пред БНР.

"Директен кабел"

Промяната касае така наречения „директен кабел“, чрез който производителите на соларна енергия ще имат възможност да използват произведената от тях енергия, както за собствени нужди, така и да я предлагат на други битови и небитови потребители.

Макар законодателството не от вчера да позволява подобен пренос, на практика електроразпределителните дружества издават редица откази за ползване на тяхната мрежа за снабдяване на собствени обекти по съответния ред, което практически превръща така действащия член 119 в неприложим. Освен това, изключва възможността например да се продава част от произведената от енергия на съседен битов потребител или производство.

„За нас е важно промените в законодателството, свързани с облекчаване и стимулиране на ВЕИ, да се случват по-бързо и по-амбициозно. Подкрепяме предложената от Електроенергийния системен оператор промяна, като обаче държим тя да се отнася и за битовите потребители. Тази година предстои транспонирането на европейската директива за енергия от възобновяеми източници (REDII), като България следва да направи това до 30 юни 2021 г., определяйки съответно правата на гражданите си в областта на енергетиката. Няма причина този процес да бъде бавен повече“, споделя Малинка Николова, председател на БСА.

1 500 енергийни кооперативи в Европа, у нас нито един

С предложеното изменение асоциацията, представляваща малките соларни производители, цели да спомогне създаването на т. нар. енергийни кооперативи, като се допусне директно отдаване и приемане на електрическа енергия от съседни производители и консуматори чрез директни електропроводи или през електроразпределителната мрежа, заплащайки определена от КЕВР такса пренос.

Законът не стимулира малките производители

Съществуващото законодателство се оказва недостатъчно стимулиращо за организирането на така наречените енергийни кооперативи, казват още от БСА в разпространеното до медиите становище. До сега на територията на България няма осъществен нито един такъв подобен проект, за разлика от Румъния и дори Сърбия. Кооперативите представляват общности от хора, или публично-частни партньорства, които сами организират производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници, заемайки ролята на така наречените просюмъри (производители и потребители едновременно). Скорошно проучване показва, че половината от гражданите на ЕС, включително местни общности, училища и болници, могат да произвеждат сами възобновяема енергия до 2050 г., задоволявайки 45% от енергийните си нужди.

Законодателни промени очакват от следващия Парламент

Все още не е ясна датата на гласуването на второ четене, но Българска соларна асоциация е организирала онлайн петиция в подкрепа на предложението за допълване на закона и събира публична подкрепа.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.