Община Аксаково представи резултатите от проекта „Информационно-образователен център „Син растеж“ BG14MFOP001-4.006-0001-C01 Подобряване на достъп до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал".

Продължителността на проекта е 18 месеца, а бюджетът му възлиза на 344 276,62 лв.

Той цели да подобри средата на живот на територията на Местната инициативна рибарска група (МИРГ) Варна, Район Аспарухово - Белослав Аксаково“ чрез преустройство на техническата инфраструктура и създаване на условия за повишаване на капацитета на местната общност за морския, природния и културен потенциал на територията.

„В рамките на проекта ще се извърши основен ремонт в сградата на кметството в с. Кичево. Преустройството на част от помещенията ще ги превърне в информационно-образователен център“, съобщи ръководителят на проекта Красимира Дянкова.

Помещенията ще се обзаведат и оборудват в съответствие със съвременните изисквания за обучение и представяне на информация. В рамките на проекта за 12 месеца центърът ще функционира, като представя водното и морско богатство на територията на МИРГ.

Проектът е насочен към дейността на рибари, фирми и лица, свързани с рибарския сектор. Той ще помогне на деца и възрастни с интерес към опазването на синьото богатство и морската икономика.

С цел разпространения на знания за водното богатство и Европейска стратегия Син растеж“ ще се проведат обучителни курсове и широка информационна кампания на територията МИРГ.

„Чрез проекта ще подобрим средата на живот на територията на МИРГ Варна, район Аспарухово – Белослав Аксаково“ и ще създадем условия за повишаване капацитета на местната общност за морския, природния и културен потенциал на територията“, уточни координаторът на проекта Нели Михайлова.

При представянето на новата инициатива стана ясно, че чрез нея ще се постигне развитие на информационно-образователната дейност, свързана със „синия растеж“ и „синята икономика“.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.