В свое писмо до жителите на община Аврен кметът Емануил Манолов поставя за разглеждане един много важен проблем, който доведе до липсата на транспорт от и до областния град Варна през тази година. В писмото се разказва кои са причините, довели до транспортния хаос - липса на пътници и нерентабилност за автобусните фирми, които обслужват общината. Нерегламентираните таксиметрови превозвачи също подкопават възможностите за нормален транспорт по автобусните линии. От своя страна областната управа във Варна очаква самата община да потърси правилното решение. Затова в писмото си кметът пояснява:

"Предложенията за проект на новите маршрутни разписания са направени от жителите присъствали на събранията (в периода от 08.10. до 13.10.2020 г. са проведени общи събрания по населени места - б.р.), като са насочени основно към задоволяването на потребностите от автобусен транспорт на три цели групи: учащи, работещи и пенсионери.

Като се обсъди и вариант за предлагане на АБОНАМЕНТНИ КАРТИ за пътуване, което евентуално би удовлетворило тези които ще ползват транспорта и този който ще извършва транспортната услуга (превозвача).

Уважаеми жители на Община Аврен, независимо от всичко изложено до тук, следва да Ви уверим, че общинска администрация Аврен продължава да полага усилия, търсейки решение на проблема, който е от особено важен обществен интерес."

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.