ОБЩИНА ДЕВНЯ СЪОБЩАВА, ЧЕ НА 25.02.2021 Г. (ЧЕТВЪРТЪК) ОТ 9:00 ЧАСА СЕ ИЗВЪРШВА САНИТАРНО КАСТРЕНЕ НА ДЪРВЕТА НА УЛИЦА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ И УЛИЦА „ЗДРАВЕЦ“ В ГР. ДЕВНЯ.

"С ОГЛЕД БЕЗОПАСНОСТТА, МОЛИМ ГРАЖДАНИТЕ ЧИИТО АВТОМОБИЛИ СА ПАРКИРАНИ НА ПОСОЧЕНИТЕ УЛИЦИ ДА ОСВОБОДЯТ ПЪТНИТЕ ПЛАТНА В ПОСОЧЕНИЯ ДЕН", ПРИЗОВАВАТ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.