Общините Варна, Бургас, Пловдив и Столична ще подпишат обща декларация за партньорство и сътрудничество в областта на опазването на околната среда. Инициативата е на столичния заместник-кмет Десислава Билева, съобщава БНТ.

Това ще даде началото на Европейската зелена седмица и ще се състои на 31 май, понеделник, в 12:30 ч. в Столичния зоопарк. На него ще присъстват заместник-кметовете на четирите общини.

Те ще обединяват действията си за опазване на чистотата на въздуха, управление на отпадъците, опазване на природата и природните ресурси, екологично образование и законодателство.

Експертни срещи, дни на отворените врати и обучения са част от заложените в декларацията за сътрудничество дейности.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.