Шестима са участниците в българския отбор на Международната олимпиада по астрономия. От Варна преминалите селекцията са четирима.

Ще припомним, че българският отбор бе избран по време на 23-та национална олимпиада по астрономия във Варна . В нея се представиха 17 ученици от цялата страна. Те са на възраст от 15 до 18 години и преминаха подборния кръг на елиминациите.  така най-добрите ще представят страната ни на  Международната олимпиада по астрономия. 

Вероятно, заради коронавирусната пандемия по цял свят, тя ще се проведе онлайн, до края на годината, съобщи "Радио Варна".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.