Четири пожара горяха вчера на територията на СИДП, като стихията е засегна широколистни гори в ДГС - Нови пазар, ДГС - Смядово и ДГС - Генерал Тошево, а в ДГС - Цонево пламъците са тръгнали от запалено стърнище и са спрени в близост до горските територии. Огънят е потушен благодарение на пожарникарите и горските, като в четирите участъка и днес има дежурни, които следят да не се възобновят пламъците.

Обстановката в Североизтока продължава да е пожароопасна, затова за пореден път предупреждаваме хората, че трябва да бъдат особено внимателни, защото загасяването на един пожар струва много усилия и разходи на пожарните служби по места и на горските стопанства.

Ръководството на СИДП благодари на всички граждани, които подават сигнали на национален телефон 112, когато станат свидетели на пожар или посегателства в горите.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.