Четири одобрени проекта към МИГ "Балчик – Генерал Тошево" изпълнява община Балчик към момента. Два инфраструктурни и два социални. Както ръководството на сдружението, така и членовете отбелязват успешна 2020 година. Амбицирани са през новата 2021 година да навлязат чрез европейските фондове във всяко населено място от общината, коментира заместник – кметът по устройство на територията в община Балчик Димитрин Димитров пред Радио Варна.

Той припомни проектите на местната власт в Балчик: изграждане на парк "Балик"; рехабилитация на велоалея в сервитута на пътя Балчик – Албена; обучение на болногледачи, които да се грижат за нуждаещи се; обучение на озеленители и помощници в пътното строителство.

През 2021 година общината ще кандидатства за усвояване на средства, които да бъдат вложени в обучението на специалисти по поддръжка и грижа за дървета (арбористи).

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.