Част от варненци ще останат без вода днес за времето от 9.00 до 17.00 часа, информират от ВиК-Варна.

Причина е в извършването на планов ремонт на водопроводи по ул."Арх. Петко Момчилов".

Без вода остават живеещите в карето: бул."Левски", ул."Ген. Георги Попов", ул."Железни врата" и ул. "Дубровник".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.