Два района във Варна остават без вода днес поради аварии, съобщиха от ВиК.

Потърпевши са абонатите на ул. "Крайезерна" - до около 14.00 ч.

Без вода заради авария ще остане и част от кв. "Аспарухово", абонатите по улица "Розова долина" и пресечките, в близост до нея.

Повредата ще бъде отстранена около 15.00 ч., съобщиха от водното дружество.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.