За втора поредна година магистрати от Варненския районен съд гостуват като лектори пред възпитаниците на‭ ‬Второ основно училище‭ „‬Никола Вапцаров‭“ ‬в рамките на образователната програма‭ „‬Час по правосъдие‭“‬.‭ ‬В актовата зала на училището,този път на среща с близо‭ ‬100‭ ‬шестокласници,‭ ‬влязоха‭ ‬съдиите‭ ‬Татяна Лефтерова и‭ ‬Сияна Генадиева,‭ ‬съответно от Гражданско и Наказателно отделение на‭ ‬съда.‭

Съдия Генадиева обясни‭ ‬кога може да бъде търсена наказателна отговорност от непълнолетните,‭ ‬какви са последиците и начините за прилагане на възпитателни мерки за деца,‭ ‬катозаостри вниманието на учениците‭ ‬особено към рисковете и опасностите от наркотиците.‭ ‬Тяпосочи тревожни данни за падането на‭ ‬долната‭ ‬възрастова‭ ‬граница‭ ‬при децата,‭ ‬които за пръв път пробват наркотични субстанции,‭ ‬т.е около‭ ‬6-ти клас и дори по-рано,‭ ‬като им даде практически съвети как да бъдат бдителни и за какво да внимават.‭

Съдия Лефтерова даде примери‭ ‬как биха могли да защитят правата си при нанасяне на обида или упражняване на насилие спрямо тях,‭ ‬как да разпознават различните видове домашно насилие и къде биха могли да търсят съдействие,‭ ‬като им посочи номера на националната телефонна линия за деца‭ ‬-‭ ‬116 111,‭ ‬иакцентира на това да не се колебаят да споделят и да търсят подкрепа,‭ ‬ако нещо ги тревожи.‭

Шестокласниците от‭ ‬II OУ‭ „‬Н.Й.Вапцаров‭“ ‬бяха много активни в‭ „‬часа по правосъдие‭“ ‬и‭ ‬отправяха‭ ‬най-разнообразни въпроси към съдиите.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.