Вдигат цените на годишните технически прегледи на автомобилите почти двойно, съобщи БНР. Досега те струваха между 45 и 50 лева, а сега проверката на изправността на превозните средства може да стигне до 80 -100 лева, прогнозира Диан Драганов, председател на варненски клон на Съюза на българските автомобилисти.

Причините за драстичния скок е компенсиране на разхода за оборудването, необходимо за въведеното от "Автомобилна администрация" наблюдение в реално време, както и инфлацията и увеличаване на заплатите на служителите.

"Налагането на този нов софтуер накара нашите колеги да закупят нови уреди, защото старите не бяха съвместими с него. Не вдигаме цените заради печалба! В сектора се похарчиха много средства, за да дооборудваме пунктовете си. Някои колеги дори смениха изцяло оборудването си", посочи Драганов.

Драганов посочи, че 70% от техническите пунктове във Варна вече са преоборудвани и имат софтуера за новата система, която трябваше да заработи до дни. Очакванията му са това да стане до средата на юни заради гратисен период за фирмите, чиито уреди все още не са доставени.

Има голяма разлика в цените на техническите прегледи в различните пунктове. "Всеки пункт си е отделна фирма, всеки си прави сам за себе си цената и никой не може да повлияе върху това", допълни Диан Драганов.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.