БДЖ променя цените на билетите за пътуване с влак заради драстичното увеличаване на разходите на дружеството през‭ ‬последните няколко години.‭ ‬Увеличението ще бъде средно с‭ ‬20%‭ ‬и влиза в сила от‭ ‬7‭ ‬май‭ ‬2024‭ ‬г.‭ ‬Без промяна ще останат цените на железопътните карти‭ „‬Дете‭“‬,‭ „‬Учащ‭“‬,‭ „‬Семейство‭“‬ „ТПЛ‭“‬ и‭ „‬Възрастен‭“‬,‭ ‬които са на символична стойност от‭ ‬1,00‭ ‬лв.

Националният железопътен превозвач не е променял своите цени от началото на‭ ‬2012‭ ‬г. Единствено през 2020 г. те бяха индексирани с 1.8%.‭ ‬Само за периода от‭ ‬2021‭ ‬г.‭ ‬до края на‭ ‬2023‭ ‬г.‭ ‬разходите на дружеството са се увеличи с‭ ‬23.2%.‭ ‬В това се включват увеличенията в основните‭ ‬разходи за гориво,‭ ‬електроенергия и трудови възнаграждения на служителите,‭ ‬като се има предвид,‭ ‬че БДЖ е един от най-големите работодатели в страната.‭ ‬По данни на Националния статистически институт индексът на инфлация за периода‭ ‬2021‭ ‬-‭ ‬2023‭ ‬г.‭ ‬е‭ ‬31.9%.‭ ‬Това е причината националният железопътен превозвач да актуализира цените си спрямо повишените разходи.

Цените на билетите за пътуване с влак ще бъдат увеличени средно с‭ ‬20%‭ ‬в зависимост от вида на превозния документ.‭ ‬Актуализират се и цените за резервация на запазено седящо място и място за пътуване в спален и кушет вагон.‭ ‬Увеличение ще има и в абонаментните карти и картите‭ „‬Класик‭”‬ и‭ „‬Младеж‭“‬.‭ ‬Те дават право на‭ ‬50%‭ ‬намаление от цената на билета за‭ ‬пътуване във втора класа на пътническите и бързите влакове при неограничен брой пътувания за една година от датата на издаване на картата.‭

Превозът на деца до‭ ‬7-годишна възраст ще се осъществява безплатно срещу предоставяне на документ,‭ ‬удостоверяващ възрастта на детето и задължително издаване на билет с нулева стойност.‭ ‬При пътуване със спален вагон и ползване на отделно легло отпада необходимостта да се заплаща половината стойност на билета за пътуване на деца до‭ ‬7‭ ‬години.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.