На Петковден – 14 октомври, църквата почита Света Параскева или още Света Петка.

Родена е през ХI век в градчето Епиват, на Мраморно море, недалеч от Константинопол в заможно семейство, по произход българи. Още като девойка тя раздавала скъпите си дрехи на бедните, следвайки Христовата повеля за любов и милосърдие към нуждаещите се, разказва БНР.

Когато родителите й починали, тя раздала имуществото си на сиромасите и като поклонница обиколила много храмове и обители край Константинопол и Йерусалим, сетне заживяла като отшелница в Йорданската пустиня. След време ѝ се явил ангел, пратен от Бога, който й казал да се върне в отечеството и там да остави тялото си. Св. Петка се върнала в родния си Епиват и след две години починала.

След време открили гроба й и видели, че тялото й е нетленно. Пренесли го в главния храм на Епиват и го положили като драгоценна реликва – край него ставали чудеса и много болни оздравявали. През 1238 г. Цар Йоан Асен II наредил мощите на св. Петка да бъдат донесени в българската столица Търново. Там те престояли два века, след което през османския период странствали през Видин, Белград и Константинопол, за да стигнат накрая до влашкия град Яш.

Заради дългото пребиваване на мощите на светицата в българската столица тя започнала да се почита като небесна покровителка на българския народ – традиция, която е запазена и досега, а самата нея наричат света Петка Търновска или Българска.

В българския традиционен календар денят е наричан Зимен Петковден и бележи прехода към зимата.
Света Петка се смята за закрилник на дома и семейството. Петковден бележи края на земеделската работа – последната есенна сеитба, прибирането на реколтата.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.