На работа в област Варна през май 2021 г. са постъпили 1563 безработни лица, съобщиха от Дирекция “Регионална служба по заетосттa” - Варна. През май 2021 г. безработицата в областта се установява на 4,00%*. Броят на регистрираните безработни в края на месец май е 8969, с 7642 по-малко спрямо същия месец 2020 г. В сравнение с предходния месец се отчита спад с 0,6 процентни пункта на равнището на безработица, а регистрираните безработни са с 1298 по-малко.

Във Варна броят на регистрираните безработни в края на месец май 2021 г. е 4330. Равнището на безработица в града е 2,5%, с 0,5 процентни пункта по-ниско спрямо предходния месец. На годишна база, спрямо май 2020 г., се отчита спад с 3,3 процентни пункта на равнище на безработица и с 5769 безработни лица по-малко.

На първичния трудов пазар реализация са намерили над 88,0% от общия брой започнали работа лица. През май 2021 г. са продължили действията за устройване на работа на лицата от уязвимите групи на пазара на труда, уточняват от службата по заетостта във Варна. В заетост са включени 216 младежи до 29 г. възраст. Преходите в заетост на млади хора са 13,8% от всички реализирани през месеца преходи в заетост. През май 2021 г. на работа са устроени и 170 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година), както и 513 лица над 50 години или 32,8% от всички постъпили на работа.

През май 2021 г. в бюрата по труда от областта са заявени 1319 работни места. На първичния пазар са обявени 1106 работни места.

Най-много от заявените през май работни позиции са от сферата на хотелиерството и ресторантьорството (492).

Следват търговията (98), административни и спомагателни дейности (97), преработваща промишленост (90), култура спорт и развлечения (83). По програми и мерки за заетост са обявани 12 работни места, а по схеми на

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.