На 12 юни Бяла ще бъде домакин на едно специално събитие – състезание по тандемно колоездене за хора със зрителни увреждания. Съревнованието се организира Спортен клуб на слепите "Успех" - Варна и Спортен клуб за интеграция "Вихър". По предварителни заявки участие в състезанието ще вземат близо 50 отбора. Начало на състезанието 09:30 часа.

Състезанието ще се проведе по улица „Хан Аспарух“ в участъка от кръстовището с улица „Черноморка“ до кръстовището с улица „Брегова“.

С цел обезопасяване и провеждане на събитието движението в този участък ще бъде ограничено.

Събитието ще бъде отворено за зрители и всеки желаещ е добре дошъл, съобщават от община Бяла .

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.