Брутният вътрешен продукт на България през миналата година е достигнал рекордните 68 милиарда евро, нараствайки с 3,6% при инфлация от 3,3 на сто. Данните са от годишното издание на Българската търговско-промишлената палата "България в цифри", цитирани от БНР.

Очакванията са инфлацията в нашата страна да достигне през 2022 г. годишни нива от над 12 на сто заради цените и доставките на енергийните суровини и забавените инвестиции. Според БТПП е съвсем естествено, че при текущите инфлационни равнища от близо 17% (към месец юни 2022г.) БВП на страната значително да се повиши. Безработицата остава на много ниски нива, въпреки че все още не може да се компенсират последствията от пандемията и да се достигнат предкризисните нива от 4,2% през 2019 г.

България е лидер по отношение на данъчната система в ЕС и това е едно основните ни конкурентни предимства, но коронавирусната пандемия и военния конфликт в Украйна създават несигурност у инвеститорите.

След възстановените вериги на доставки страната ни постигна рекорден износ през 2021 г. в размер на 35 млрд. евро, или ръст от 24 на сто. Водещите търговски партньори на България по отношение на износа и през тази година са Германия, Румъния, Италия, Гърция и Турция. Вносът на стоки и услуги също регистрира рекордни стойности през миналата година, като търговското салдо на страната ни отново остава негативно.

Средната работна заплата продължават да расте, достигайки 782 евро през 2021 г., а през първото тримесечие на 2022 г. достига 814 евро.

Според годишника на БТПП България подобрява мястото си в класациите за "Свобода на медиите", където от 112 място се изкачва до 91-во от 180 страни през 2022 г., и в класацията "Индекс на икономическата свобода', където от 35-о място през 2021 страната се изкачва до 29-а позиция от 177 държави. Подобрява се и представянето в международната класация за "Глобален индекс на мира".

В други класации България запазва мястото си, като Класацията за световната конкурентоспособност на Международния институт за управление на мениджмънта (IMD), където страната ни се позиционира на 53-то място от 63 страни. Негативно е, че в някои класации България влошава мястото си като “Индекс за върховенство на закона” на World Justice Project, където понижаваме позицията си от 53-то място през 2020 г. от 128 страни до 62-ро място през 2021 г., въпреки включването на 11 нови страни в класацията страната ни влошава позицията си с 9 места. От 32-ро място през 2020 г. България изпада до 36-тото място и в индекса за "Икономическа свобода по света". България се позиционира по-лошо и в "Индексa на глобализация", където пада с една позиция по-надолу до 33-то място от 208 страни, отчита годишникът на Търговско-промишлената палата.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.