586 пациенти с остри респираторни заболявания са диагностицирани във Варна в периода от 11 до 17 март, съобщаватот Регионалната здравна инспекция в морския град. Броят им е значително по-голям в сравнение с ппредходната седмица, когато са били 350. Не са регистрирани усложнения.

Регистрирани са 8 случая на чревни инфекции, срещу 7 от предходната седмица, представени от 4 лица с колиентерит, 3 лица с ентероколит и 1 салмонелоза.

Установени са и 20 пациенти с въздушно-капкови инфекции, срещу 12 лица от предходната седмица, представени от 16 случая на варицела и 4 случая на скарлатина.Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.