Пенсионерите в края на март през тази година са 2,130 милиона души. Средният размер на пенсията е 396 лева. За мъжете е средно 463 лв.,, а за жените със 114 лева по-малко или 394 лева. Това показват данните от Националния осигурителен институт.

54% от новите пенсионери са работили само в масовата трета категория труд.

Средно 10 месеца стаж не са достигали на хората, които са избрали да се пенсионират по-рано, но при по-нисък размер на пенсията. Законът допуска това да се случи при недостигаща една година стаж и по 0,4% по-ниска пенсия за всеки месец от ранното пенсиониране.

Към края на март общественото осигуряване е платило над 2,5 милиарда лева за пенсии, от тях 411 милиона лева за инвалидните, допълва „Радио Варна“.

Като цяло разходите за пенсии нарастват с над 7% спрямо първото тримесечие на миналата година.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.