Изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов внесе предложение до Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет за дисциплинарно освобождаване от длъжност на бившия апелативен прокурор на Варна Владимир Чавдаров. Това съобщиха от прокуратурата, цитирана от БТА.

Чавдаров бе даден на съд преди седмица. Той е обвинен за държане на незаконни боеприпаси. Във връзка с делото с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, Чавдаров е отстранен временно от длъжност за срок от 4 месеца до приключване на наказателното производство срещу него.

В предложението на главния прокурор за дисциплинарно освобождаване като прокурор в Апелативна прокуратура-Варна се посочва, че установеното държане без надлежно разрешение на голямо количество боеприпаси, както и последвалите действия по привличане на магистрата в качеството на обвиняем и предаването му на съд за извършеното, са широко отразени в националните медии и електронни сайтове в негативен за него и Прокуратурата на Република България аспект.

Главният прокурор посочва, че статутът на Чавдаров като прокурор, заемащ към момента на извършване на деянието ръководна длъжност - апелативен прокурор на Варна, изисква висок морал, почтеност, поддържане на доверието в обществото и избягване на всички действия, които могат да накърнят достойнството на професията и да застрашат репутацията на магистратите.

Допуснатите от магистрата нарушения противоречат на пет разпоредби от Кодекса за етично поведение на българските магистрати, отличават се с висока степен на обществена укоримост и затова следва да се ангажира неговата дисциплинарна отговорност, се посочва в предложението на Борислав Сарафов.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.