Преките чуждестранни инвестиции в нашата страна се увеличават през април тази година с 93,8 млн. евро при повишение със 169,2 млн. евро през април 2020 г., показват данни на Българската народна банка (БНБ).

За първите четири месеца на настоящата година преките чуждестранни инвестиции в нашата страна са в размер на 187,9 млн .евро, но намаляват с 322,3 млн. евро (спад с цели 63,2%) спрямо инвестиции за 510,3 млн .евро през периода януари - април 2020 година, съобщи БНР.

Най-големите нетни преки инвестиции в нашата страна през първите четири месеца на 2021 година идват от Нидерландия (за 218,5 млн. евро), следвана от Франция (146,1 млн. евро), докато най-големите отрицателни потоци са към Обединеното кралство (191,1 млн. евро) и Русия (145,2 млн. евро).

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.