Почти 1 милион българи не могат да си позволят да почиват през лятото.

Въпреки че достъпът до почивки се е увеличил през последното десетилетие, по-голямата част от семействата с ниски доходи не могат да си ги позволят, сочи проучване на Европейската конфедерация на профсъюзите /ЕКП/, цитирано от Радио Варна.

Като цяло 28% от европейските граждани не могат да си позволят седмична почивка далеч от дома. И този процент нараства до 59.5% за хората, чийто доход е под прага на бедността.

Най-лошо е положението в Гърция, където 88.9% от хората в риск от бедност не могат да почиват. Следват Румъния (86.8%), Хърватия (84.7%), Кипър (79.2%) и Словакия (76.1%). България е едва седма по този показател след 27 страни-члинки на ЕС. Процентът у нас е 71.6 или 972 328 души.

Европейската конфедерация подчертава неравенството по отношение на достъпа до почивка извън дома на фона на усилията на синдикатите за по силна директива за адекватните минимални заплати и колективното договаряне.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.